Algemene Voorwaarden

1 Algemeen

1.       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en overeenkomsten tussen Select Computers en afnemer en alle producten, aanbiedingen, offertes en facturen van Select Computers.
2.       Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk met Select Computers worden overeengekomen en hebben enkel betrekking op de desbetreffende overeenkomst.


2 Bestellingen en overeenkomsten

1.       De afnemer is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van verstrekte gegevens betreffende de bestelling. Select Computers behoudt zich het recht ervan uit te gaan dat door afnemer verstrekte gegevens juist zijn.
2.       Select Computers behoudt zich het recht om bestellingen te weigeren al dan niet uit te voeren.
3.       Indien acceptatie van een bestelling om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Select Computers in overleg met de afnemer naar een oplossing zoeken.
4.       Select Computers kan de veiligheid van internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens verzonden tussen Select Computers en de afnemer niet garanderen en kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.


3 Prijzen

1.       Alle prijzen zijn in Euro (€), inclusief BTW en exclusief verzendkosten en wettelijke bijdragen tenzij anders vermeld staat.
2.       Select Computers behoudt zich het recht prijzen en voorwaarden te wijzigen zolang geen overeenkomst tot stand is gekomen.
3.       Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn. Eerder verleende kortingen binden Select Computers op geen enkele manier aan een latere overeenkomst.
4.       Er kunnen geen rechten worden ontleend aan prijzen, die niet in een offerte of overeenkomst zijn vermeld.


4 Betaling

1.       Betaling geschiedt contant of Pin in de shop of per bank overschrijving, online betaling.
2.       Bestellingen worden pas in behandeling genomen nadat de betaling is ontvangen.
3.       Select Computers behoudt zich het recht transactiekosten in rekening te brengen. De afnemer wordt hiervan voor facturatie op de hoogte gesteld.
4.       De afnemer dient het totale factuurbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen.
5.       Select Computers behoudt zich het recht bestellingen te annuleren wanneer de afnemer verzuimt binnen de daarvoor gestelde periode te betalen.


5 Levering

1.       Levering geschiedt met PostNL tenzij anders vermeld.
2.       Wanneer de levering incompleet, beschadigd of onjuist is dient de afnemer binnen 7 dagen na ontvangst hier schriftelijk melding van te doen bij Select Computers. Bij gebreke hiervan behoudt Select Computers het recht klachten niet meer in behandeling te nemen en wordt geacht dat de afnemer de levering heeft goedgekeurd.
3.       De afnemer is verplicht geleverde producten te controleren alvorens deze in gebruik te nemen.


6 Levertermijn

1.       Levertermijnen zijn bij benadering en niet bindend voor Select Computers.
2.       Het overschrijden van de levertermijn betekent dan ook niet dat Select Computers op enige manier aansprakelijk gesteld kan worden, of gehouden.
3.       Levertermijn gaat in na ontvangst van de betaling.
4.       Bij het overschrijden van de levertermijn met meer dan 30 dagen is de afnemer gerechtigd de bestelling te annuleren.
5.       De langste levertermijn van een product in een levering bepaalt de levertermijn van de levering.


7 Eigendomsvoorbehoud

1.       Producten blijven eigendom van Select Computers, totdat aan alle (betalings) verplichtingen is voldaan.


8 Retour

1.       De afnemer heeft het recht producten binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren.
2.       Een retourzending dient van te voren gemeld te worden bij Select Computers.
3.       Producten mogen uit de verpakking worden gehaald, maar dienen ongebruikt, als nieuw, in een onbeschadigde originele verpakking, compleet te worden geretourneerd.
4.       Bij retourzending worden de producten voor kosten en risico van de afnemer teruggezonden.
5.       In ontvangst name van retourzendingen betekent niet dat Select Computers de retournering accepteert.
6.       Een retourzending dient zorgvuldig en degelijk verpakt te zijn voor transport.
7.       Bij een retournering zal het oorspronkelijke bedrag van het betreffende product zoals vermeld op de factuur worden gecrediteerd, tenzij het product niet aan de retourvoorwaarden voldoet. Verzendkosten worden alleen gecrediteerd mits deze lager zijn dan 5% van de waarde van het geretourneerde product.


9 Garantie

1.       Select Computers garandeert de juiste werking van producten tot 12 maanden na aflevering.
2.       De afnemer dient schriftelijk melding te maken van een eventueel defect alvorens een beroep te doen op de garantie.
3.       De afnemer draagt de kosten en het risico van het terugsturen van het product.
4.       Een kopie van de factuur dient als garantiebewijs.
5.       Deze garantie geldt niet indien:
6.       Het product tijdens terugzending niet voldoende is beschermd tegen transportschade.
7.       Wijzigingen aan het product door de afnemer zijn aangebracht.
8.       Sprake is van gebreken die zijn ontstaan door onjuist of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, te beoordelen door Select Computers.
9.       Het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid, te beoordelen door Select Computers.
10.       Sprake is van een van buiten komend onheil zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen, enz.
11.       De volgende zaken zijn uitgesloten van garantie:
12.       Verbruiksproducten zoals batterijen, adapters en inktcartridges
13.       Breuk of drukschade aan LCD of TFT schermen.

10 Aansprakelijkheid

1.       Select Computers is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten in catalogi, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
2.       Voor het overige blijft de aansprakelijkheid van Select Computers te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.